Uptown Espresso - Ontdek de Barista's in jezelf

Door Qwerty-273 op woensdag 23 april 2014 11:10 - Reacties (2)
Categorie: -, Views: 1.692

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/001/759/607/036be3290d1cbf4d0e5e90fe5966bb61_large.jpg?1395024975

Altijd al de barista willen uithangen zonder daarvoor daadwerkelijk elke dag 8 uur in een koffiezaak te moeten staan? Dan heb je geluk en kan je met het spel Uptown Espresso en je vrienden aan de slag. Het is een compact kaartspel waar de spelers allemaal een barista zijn en de klanten van drankjes moeten voorzien. Dat klinkt natuurlijk eenvoudig, maar kan jij de juiste ingredienten op de juiste tijd op de juiste plek krijgen zodat je een lekkere espresso, mocha of latte kan serveren?Ik heb al een exemplaar van Uptown Espresso op kickstarter besteld, maar er zijn nog meer backers nodig om het doel te halen. Lijkt je dit een leuk spel na het zien van de kickstarter en de previews hier onder? Doe dan mee en help om het project een succes te laten zijn.

The Dice Tower by Dan King Video Preview
Geek Dad Review
The Inquisitive Meeple - brief interview with Alex Barbieri

En lees de regels van het spel om er achter te komen hoe het spel te spelen.

"Loving Vincent" - een geschilderde film over Vincent van Gogh

Door Qwerty-273 op donderdag 13 maart 2014 11:26 - Reacties (0)
Categorie: -, Views: 1.182

Op Kickstarter loopt het Loving Vincent Film project bijna ten einde. Er zijn op het moment van schrijven nog 36 uur te gaan voordat de deadline afloopt."Loving Vincent" wordt een 'feature-length painted animation' film, waarbij elk frame in werkelijkheid een olieverf schilderij op canvas is. Met de donaties gaat het team van BreakThru Films uit Gdańsk in Polen een team van 60 schilders trainen om uiteindelijk deze film mogelijk te maken. Deze studio heeft eerder de korte animatie film Peter & the Wolf gemaakt waarbij een Oscar voor 'Best Animated Short Film' in 2007 in de wacht werd gesleept.

Op de Kickstarter pagina van het project zijn tal van verschillende rewards beschikbaar, zoals een DVD van de film, een t-shirt en long-sleeve bedrukt met een Vincent van Gogh-stijl beschildering, of een voddenpop met slechts 1 oor.

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/001/710/792/9c4190058d32ee70c5ca92745b958472_large.jpg

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/001/710/850/2726af3fbdf0e9b4accf5e2799e79e76_large.jpg

Voor meer informatie: www.lovingvincent.com
En natuurlijk de laatste video update van Hugh Welchman.

Maze Master

Door Qwerty-273 op vrijdag 07 maart 2014 11:01 - Reacties (0)
Categorie: -, Views: 508

Op Kickstarter loopt een project om een kaart / bordspel te produceren. Dit spel is "Maze Master" gedoopt en lijkt mij een heel leuk spel te worden. Voor meer informatie raad ik je aan om de link beneden aan dit bericht aan te klikken zodat je browser de pagina van dit Kickstarter project gaat bezoeken. Daarnaast kan je ook op Board Game Geek terecht voor meer informatie:
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/153205/mazemaster

Onderdeel van de campagne is om dit project te delen met anderen. En als beloning krijg je een extra kaart er bij:
As an additional perk - every backer who shares a link to our campaign on their social media or a forum that they are a part of will receive an extra type of Action Card in the game. The Firewalker Action.
Dus vandaar deze blogpost. :)

Klik hier voor de project pagina op Kickstarter

Pirates vs. Dinosaurs

Door Qwerty-273 op vrijdag 11 januari 2013 11:57 - Reacties (3)
Categorie: -, Views: 1.666

Als je gek bent van bordspellen, of je kan helemaal gek gaan met Piraten of Dino's dan is dit wellicht iets voor jouw. Jolly Roger Games houdt momenteel een Kickstarter om "Pirates vs. Dinosaurs" het licht te laten zien. De Kickstarter loopt in een kleine 42 uur af, en we hebben nog niet de minimum funding limiet bereikt. Dus dat wordt kiele kiele. Vandaar deze blog post. Als de Kickstarter niet succesvol is, dan wordt waarschijnlijk het spel wel uitgegeven maar dan hoogst waarschijnlijk met mindere kwaliteit van alle delen. Dus doe mee :) En beleef veel speel plezier met Pirates vs. Dinosaurs thuis, of op je werk in je pauze :)

Video op Kickstarter

Pirates vs. Dinosaurs by Jolly Roger Games
2-5 pirates looking for treasure and fighting off natives, cannibals, and dinosaurs with muskets, cannons, and swords.

Een update JRG van 10 januari:
Backers, we need you...we are so very close to reaching our goal! We had a great day of funding yesterday, our best day of the campaign so far! The goal of getting Pirates vs. Dinosaurs published (and all backers receiving their pledge level plus a T-shirt and an exclusive set of bonus cards for each copy of their game) is right around the corner, and we only have a few short days to make it happen!

So please, help us bring this campaign home! It only takes a minute to email a few friends, share the campaign on Facebook, tweet about the game with a link to the campaign, or go to boardgamegeek and thumb/comment on/subscribe to every piece of Pirates vs. Dinosaurs content you can!

Here's the link to the campaign page so that you can pass it on to friends:
http://www.kickstarter.co...8142/pirates-vs-dinosaurs

Here's a link to the Pirates vs. Dinosaurs page on boardgamegeek. If you could thumb every relevant image, comment in the PvD forum threads where you think it's appropriate, and most importantly SUBSCRIBE to the game page and individual items so you'll see whenever there's activity, it will keep Pirates vs. Dinosaurs in the spotlight and drive more and more backers to the campaign! It only takes a few seconds to click a few links and like-buttons, and only a few minutes to like and even comment on pretty much everything available.
http://www.boardgamegeek....3472/pirates-vs-dinosaurs
https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/000/313/423/cfbe75e1f5862c0170335f9021b8428d_large.jpg?1356116352

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/000/298/971/02a246586a1cfd10ab523ae9073a5189_large.jpg?1355077463

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/000/321/660/9da20e91203cfe833663f39eb062f684_large.jpg?1356998700

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/000/298/970/3e3f03e7fa71b1429d1733e7d2db9fc9_large.jpg?1355077422

https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/000/318/945/94c55b8d139a3ca83a003bdaa3778716_large.jpg?1356758793

Einde van de liefde ?!.

Door Qwerty-273 op donderdag 30 augustus 2012 15:24 - Reacties (14)
Categorie: -, Views: 4.243

En toen kwam er op mijn onzinnige reply op het vorige mailtje tot mijn verrassing toch nog een reactie. Lees en geniet:
早上好,亲爱的,

谢谢你的回应我的邮件,我感到非常高兴再次读取你,我想你应该明白,年龄,种族或长途永远不会成为我们之间的障碍,请接受我的方式,我。

我对你的truts的基础上,我已决定向你敞开,让你知道关于我的每一件事情,我相信你不会让我失望。

我告诉你,我住在难民营,这个难民营是由一个牧师的父亲彼得∑吉尔伯特,我用自己的办公电脑上发送电子邮件给你,我只进入他的办公室时,他不太忙。

这是我们可敬的父亲的电话00221 76 8545 382号。你也可以达到我通过他的电话号码,当你打​​电话告诉他,你想Mirian奥马尔说,他会派人来叫我来接听您的电话。

现在主要的原因,我与您联系是为了爱,信任和寻求你的帮助我的未来在该地区的投资和帮助的手在我的身上,我们将使用在一些巨额资金一起开始新的生活。

3.5美元(三个一百五十万美元)这笔钱是存放在伦敦的银行在几年前我的已故父亲,他让我在他去世后继承这笔钱的唯一受益人(近亲)。现在,他已经死了,我问你站在我代表这种说法,并以我的名义收到钱到您的帐户。

然后,你已经收到钱,你会送我一些钱到我这里,让我安排我的旅行证件,来满足您在贵国在塞内加尔,我会很乐意与你和你度过我的余生家人在那里。

我已经讨论了与伦敦银行经理,他让我了解他们的银行是愿意把钱转全部或任何受托人,我将提供给他们的帐户咬咬,所以你不担心,因为它的巨额转移到您的帐户,您的帐户可能包含。

中的另类,如果你能帮助我营完税证明,我的护照和一些其他旅行证件等,来满足您在贵国的第一,然后在我的到来,我们将组队得到的钱转移您的银行帐户或任何帐户有我的名字,我会打开。

现在是留给你选择哪个选项,你喜欢帮助我。 (1)同意帮助我收到银行的钱在你的第一次,这样我就可以给你联系的银行在伦敦的所有信息为您直接与他们联系,让他们可以直接汇款到你的银行帐户。

(2)。或者帮我保护我的旅行证件,让我过来与大家见面,在您的国家,所以我们俩会一起组队的钱转移到您的银行帐户或任何帐户时,我们会同意。

我答应给你(30%)的总额为你的帮助,你会帮我管理在任何良好的投资在您的国家,而剩下的钱我会继续我的教育。

这些都是我联系你的原因,我知道你会帮我摆脱这种局面。如果你愿意帮我在这个问题上,然后打开我在你的下一个答复,这样我可以告诉你接下来要做的,我答应给你的副本公积金缴存证明你的观点和确认。

我等待着您的积极响应。

此致
Mirian奥马尔
Wat de lieve Google vertaalt naar:
Good morning, my dear,

Thank you for your response to my mail, I was very pleased to read you again, I think you should understand, age, race, or long distance will never become a barrier between us, please accept my way, I am.

I am your truts's based on, I have decided to be open to you, and let you know about everything, I believe you will not let me down.

I tell you, I live in the refugee camp, the camp by Peter Gilbert, the father of a priest, and I use the office computer to send e-mail to you, I only enter his office when he was not too busy .

This is our respectable father of the number of phone 00221768545382. You can also reach me through his telephone number to call when you told him you would like to The Mirian Omar said he will send for me to answer your call.

The main reason I am contacting you to love, trust my hands on my body in the area of ​​investment and help, we will be used in some of the huge amounts of money to start a new life and to seek your help.

$ 3.5 (three $ 1.5 million) of the money deposited in the bank in London a few years ago my late father, he let me inherit the money only after his death the beneficiary (next of kin). Now he is dead, I ask you to stand on behalf of this argument, and receive the money into your account in my name.

Then you have already received the money, you will send me some money to me, let me arrange my traveling documents to meet in Senegal in your country, I will be very happy with you and you spend the rest of my family in there.

I have already discussed with the bank manager in London, he let me understand that their bank is willing to transfer the whole or any trustee, I will be available to their accounts bite bite, so you do not worry about, because it is the huge transfer to your account, your account may contain.

In the alternative, if you can help me camp tax clearance certificate, my passport and other travel documents to meet you in your country, and then on my arrival, our team will get the money transferred to your bank account or any account of my name, I will open.

It is left to you to choose which option you like to help me. (1) agreed to help you the first time, so I can give you the contact of the bank in London, all the information for you directly contact them, so that they can transfer the money to your bank account the money received from the bank.

(2). Help me protect my travel documents, let me come over to meet with you in your country, so the two of us will team up with the money transferred to your bank account or any account, we will agree.

I promise to give you (30%) of the total for your help, would you help me to manage in any good investment in your country, and the rest of the money, I will continue my education.

These are my contact your reasons, and I know you will help me out of this situation. If you are willing to help me on this issue, and then turn to me in your next reply, so I can tell you the next thing to do, and I promised to give you a copy of fund deposit to prove your point and confirm.

I am waiting for your positive response.

Yours
Mirian Omar
Of te wel, ik heb nu de keuze om te kiezen tussen twee scams! Wat aardig dat ze tegenwoordig je de keuze geven. Zal ik dan x bedrag overmaken om de regelingen te treffen met de aardige bankmedewerker in de UK, of toch gaan om haar "hier" heen te halen en haar verloren visa, documenten, smeergeld om paspoort terug te krijgen van de mensenhandelaren etc.

Trouwens de verzender is nog niet helemaal goed ingewerkt. Na de ondertekening was nog een stukje html vastgeplakt. Waarschijnlijk net iets te veel geselecteerd in het knippen en plakken van de text.